Ni sluge, ni gospodari 04.04.2017 23.03.2017


Autonomistički feminizam se u Italiji razvijao kritički se nastavljajući na operaističku tendenciju, proširujući polje kritike i borbe na sferu kućnog, to jest, reproduktivnog rada. To je proizvelo specifičnu feminističku perspektivu koja se znatno razlikovala od tada dominantnih feminističkih trendova, uključujući tu i socijalističke feministikinje – autonomističke feministkinje su državni “socijalizam” videle kao upravljački, a ne revolucionarni projekat – ali i sukobe i nesporazume sa levičarskim miljeom. Pokušaćemo da ukratko prikažemo razvoj i glavne karakteristike autonomističkog feminizma u njegovom istorijskom kontekstu.